Beleidsplan Stichting Anticonceptie Nederland

Tijdens de oprichtingsvergadering van de Stichting Anticonceptie Nederland op 4 juli 1997 werden de volgende doelstellingen vastgelegd: 
  1. Het actualiseren van de kennis over anticonceptie bij medische en paramedische beroepsbeoefenaren middels het organiseren van geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen, symposia en congressen.
  2. Het bevorderen, coŲrdineren, stimuleren en induceren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van anticonceptie. 
  3. Voorlichting over de mogelijkheden van anticonceptie in zo breed mogelijke zin. 
  4. Het geven van algemene en individuele adviezen over anticonceptie. Bovendien werd door de eerste bestuursvoorzitter prof.dr.J.M.W.M.Merkus gesteld dat de Stichting Anticonceptie Nederland in de uitvoering van deze doelstellingen garant dient te staan voor volstrekte objectiviteit en onafhankelijkheid.

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van de vastgelegde doelstellingen.

Toelichting bij de doelstellingen 

Ad 1. In 1998, 2003 en 2008 werden landelijke symposia voor beroepsbeoefenaren georganiseerd in Congrescentrum De Reehorst te Ede. Tijdens deze symposia werden nieuwe ontwikkelingen besproken en workshops gegeven waar praktische vaardigheden werden getraind en handvatten werden aangereikt om in de praktijk om te gaan met bijwerkingen bij gebruik van anticonceptiva, gezondheidsvoorlichting en opvoeding en het omgaan met seksuologische problemen. De symposia werden onder meer bezocht door huisartsen, gynaecologen, SOA-verpleegkundigen, GGD-artsen en verloskundigen. 

In 2010 werd op initiatief van de Stichting Anticonceptie Nederland het 11de congres van de European Society of Contraception and Reproductive Health georganiseerd in Den Haag, waarbij een belangrijke stempel op het programma kon worden gedrukt. 

Vele tientallen geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen werden georganiseerd voor huisartsen, huisartsen in opleiding, gynaecologen, gynaecologen in opleiding, apothekers, doktersassistenten, abortusartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam in instellingen voor abortus, anticonceptie en seksuele hulpverlening, GGD-artsen en verloskundigen. Het centrale thema van deze cursussen is anticonceptieverlening op maat, als regel gecombineerd met vaardigheidstrainingen intrauteriene anticonceptie en sinds de introductie van Implanon ook met insertietrainingen.

Genoemde activiteiten zullen ook in de komende jaren worden voortgezet. In 2013 zal het volgende landelijke symposium worden georganiseerd. 

Ad 2. De SAN nam actief deel aan enkele fase III studies betreffende hormonale anticonceptiva. Medewerking werd verleend aan meerdere studies op het terrein van anticonceptie door een opgebouwde database met vrijwilligers beschikbaar te stellen en oproepen voor deelname aan onderzoek op de website te plaatsen. 

Op initiatief van de SAN werd een studie verricht naar de werking van de morningafterpil resulterend in een wetenschappelijke publicatie: Van der Stege JG, Pahl-van Beest EH, Beerthuizen RJ, van Lunsen RH, Scholten PC, Bogchelman DH. Effects of a preovulatory single low dose of mifepristone on ovarian function. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006;11:104-8. 

Een onderzoek middels een vragenlijst op de website over de wenselijkheid van vrije verkrijgbaarheid van de morningafterpil werd gepresenteerd tijdens het SAN symposium in 2003. Op 1 september 2003 werd een gratis recept voor de morningafterpil op de website gezet, hetgeen geleid heeft tot het zonder recept beschikbaar komen van de morningafterpil in drogist en apotheek eind 2004. De resultaten van aanvullende gegevens over de reden van gebruik van de morningafterpil werden gepresenteerd tijdens een landelijke expertmeeting, georganiseerd door de Rutgersnisso Groep op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid in het voorjaar 2004. 

In 2010 werd een onderzoek via een vragenlijst op de website gestart naar bijwerkingen bij het gebruik van generieke pil preparaten. De response was te gering om hier conclusies aan te verbinden.

Met financiŽle steun van Bayer Health Care kon in het voorjaar 2011 het online date & seksonderzoek met succes worden afgerond. Het voornemen is om in de komende jaren de resultaten van dit onderzoek, die inmiddels zijn gepubliceerd (zie homepage), als uitgangspunt te nemen voor een campagne onder jongeren ter bevordering van seksueel veilig gedrag. Om een dergelijke campagne tot een succes te kunnen maken is externe sponsoring noodzakelijk.

De SAN zal voortgaan met het stimuleren en ondersteunen van onderzoek op het terrein van anticonceptie en seksuele gezondheid.

Ad 3. De ontwikkeling van de website www.anticonceptie-online.nl, die sinds het online gaan in februari 2002 heeft inmiddels bijna 4 miljoen bezoekers geteld. Dagelijks bezoeken ca. 1300 personen de site en het aantal blijft hoog ondanks de enorme groei van informatieve websites over anticonceptie. Het aantal hits is het veelvoudige. De website is een belangrijk instrument in de voorlichtingsactiviteiten. Regelmatig vinden updates plaats bij nieuwe ontwikkelingen. 

De voorlichtingsfolder ďAnticonceptie: welke methode past het best bij jouĒ wordt veel aangevraagd en verspreid via huisarts, verloskundige, GGD, jongereninformatiepunten, bibliotheken, scholen en apotheken. De folder is ultimo 2010 ge-updated. Distributie wordt mogelijk gemaakt door financiŽle steun van MSD Nederland. Contractueel is vastgelegd dat MSD Nederland geen invloed heeft op de inhoud van de folder. De SAN is verantwoordelijk voor de teksten en ook het copyright voor de gebruikte teksten ligt bij de SAN.

Regelmatig wordt medewerking verleend aan artikelen in bladen als Yes, Santť, Ouders van nu, Marie Claire, Glamour etc. Ook wordt regelmatig medewerking gegeven aan interviews op landelijke en regionale radio- en TV stations. 

Deze activiteiten zullen ook in de toekomst worden voortgezet.

Ad 4. Individuele adviezen per email (ca. 100 keer per maand) en incidenteel ook per telefoon worden gratis verstrekt aan consumenten en professionals. Bij professionals betreft het doorgaans adviezen over behandeling van probleempatiŽnten. De adviezen aan de consument worden in algemene zin gegeven, waarbij regelmatig een bezoek aan huisarts of andere hulpverlener wordt voorgesteld. 

Het geven van adviezen aan de farmaceutische industrie inzake ontwikkeling van nieuwe anticonceptiva worden strikt vertrouwelijk gegeven. Deze adviezen zijn niet gratis. Deze serviceverlening aan consument, professional en industrie zullen worden gecontinueerd. FinanciŽn De kosten van de SAN kunnen beperkt worden door de belangeloze medewerking van bestuur en directie. 

Besteding, werving en beheer van gelden.

De inkomsten worden aangewend ter noodzakelijke financiering van o.a. website, cursusmaterialen, kantoorartikelen en logistieke ondersteuning.

De inkomsten worden hoofdzakelijk verkregen uit projectgebonden multi-sponsoring, inschrijfgelden voor deelname aan symposia en cursussen en advisering aan bedrijven.

Om de activiteiten te kunnen blijven voortzetten is een versterking van de zwakke vermogenspositie noodzakelijk. De vrijwillige donaties, die gevraagd worden bij het geven van individuele adviezen bedragen minder dan 100 euro op jaarbasis. Door een koppeling met de goede doelen monitor streven we ernaar het aandeel van donaties te vergroten. 

Reserves zijn ondergebracht op een bestuursspaarrekening. Het bestuur houdt toezicht op de bestedingen.

 
Winterswijk, 5 augustus 2011
 

dr.R.J.C.M.Beerthuizen Directeur Stichting Anticonceptie Nederland

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2015

home copyright disclaimer privacy