Nieuwsbrief nr.7, 5 juni 2004

Belangrijk nieuws over de morningafter pil

Op donderdag 3 juni heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een principebesluit genomen over de verkrijgbaarheid van de morningafter pil zonder recept. Dit betekent dat waarschijnlijk nog dit najaar ook in Nederland in navolging van vele andere landen de morningafter pil zonder recept verkrijgbaar zal zijn. Nadere details zullen nog uitgewerkt worden om deze vrije verkoop te kunnen realiseren.

Met het zonder recept verkrijgbaar worden van de morningafter pil wordt recht gedaan aan de heersende mening hierover onder de Nederlandse bevolking zoals blijkt uit de resultaten van de internetenquête die vanaf vandaag te zien zijn op de website van de Stichting Anticonceptie Nederland. Maar liefst 85% van de respondenten van deze enquête was het eens met het zonder recept verkrijgbaar worden van de morningafter pil!! 

We zullen totdat bovengenoemde plannen zijn gerealiseerd doorgaan met het verstrekken van een gratis internet recept voor de morningafter pil, zoals dat sinds september 2003 via onze website gedownload kan worden. Van deze dienstverlening werd tot nu toe door meer dan 2500 vrouwen gebruik gemaakt.

Behalve aan degenen die zich voor deze nieuwsbrief hebben aangemeld wordt deze brief ook eenmalig verzonden aan degenen, die de enquête hebben ingevuld en aangegeven hebben hierover bericht te willen ontvangen.

Zodra de receptplicht definitief is komen te vervallen wordt U hiervan in kennis gesteld.

Met vriendelijke groet,

dr. R.J.C.M.Beerthuizen, directeur Stichting Anticonceptie Nederland.  

home copyright disclaimer privacy