Nieuwsbrief nr.5, 8 januari 2004

Voor U ligt alweer de vijfde nieuwsbrief van de Stichting Anticonceptie Nederland. 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

>> Maatregelen van de minister strijdig met eigen beleidsplannen
>> Succesvol wetenschappelijk symposium op 17 oktober 2003
>> De morningafter pil nog steeds niet zonder recept verkrijgbaar
>> Prijsvergelijking hormonale en intra-uteriene middelen van anticonceptie

Maatregelen van de minister strijdig met eigen beleidsplannen

Door het niet meer vergoeden van anticonceptiemiddelen voor personen ouder dan 21 jaar is volgens een recent onderzoek van de ziekenfondsraad te verwachten dat ca. 20% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd stopt met het gebruik van de pil. Dit betekent, dat overgestapt gaat worden op minder betrouwbare middelen met als te verwachten gevolg een toename van het aantal ongeplande zwangerschappen en abortussen met name in de kwetsbare leeftijdsgroep van 21 tot 25-jarigen. Hierop werd eerder reeds gewezen in de presentatie van dr. Rik van Lunsen tijdens het wetenschappelijk symposium op 17 oktober 2003 in de Reehorst. De gevolgen zijn te lezen in een deel van de presentatie, die betrekking heeft op het stoppen met de pil (zie: ac-uit-pakket.pps) Tezamen met het uitblijven van een beslissing over het uit de receptsfeer halen van de morningafter pil betekent dit een geschatte verdere toename van het aantal ongeplande zwangerschappen met ca. 8500 en een toename van het aantal abortussen met ruim 4000 per jaar in Nederland. De kosten van deze extra ingrepen worden gedragen door de AWBZ: wel een bezuiniging op Volksgezondheid, maar een toenemende druk op een ander gedeelte van de rijksbegroting! In het licht gezien van de brief die op 4 juli 2003 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drs. Ross-van Dorp gestuurd werd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin zij haar beleidsvoornemens op het terrein van preventie van ongewenste zwangerschap kenbaar maakt, zijn dan ook de genomen maatregelen inzake het staken van de vergoeding van anticonceptie en het uitblijven van het zonder recept verkrijgbaar worden van de morningafter pil volstrekt onbegrijpelijk!!

Succesvol wetenschappelijk symposium op 17 oktober 2003

Het tweede landelijke wetenschappelijk symposium, dat op 17 oktober 2003 in het congrescentrum De Reehorst te Ede door de SAN werd georganiseerd werd door de ca. 200 deelnemers bijzonder goed gewaardeerd. Op de website zijn inmiddels de presentaties geplaatst. Tijdens het symposium werd ruime aandacht besteed aan de verslechtering van de seksuele gezondheid in Nederland, zich uitend in een toenemend aantal tienerzwangerschappen, abortussen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de anticonceptie werden besproken en tijdens debatten werd aandacht geschonken aan de rol van de media -met name internet- ,aan de effecten van het zonder recept verstrekken van de morningafter pil en aan de voorlichting aan jongeren.

De morningafter pil nog steeds niet zonder recept verkrijgbaar

Ondanks de directe kostenbesparing, het direct terugbrengen van het aantal ongeplande zwangerschappen en het verminderen van het aantal te verwachten zwangerschapsonderbrekingen is de morningafter pil in Nederland nog steeds niet zonder recept verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Ervaringen in landen als Frankrijk, Engeland en BelgiŽ hebben dit directe effect aangetoond. De morningafter pil -1x2 tabletten ŗ 0,75 mg levonorgestrel (of 2x1 met een tussenpoos van 12 tot 24 uur) vermindert het aantal te verwachten zwangerschappen met 95%, mits ingenomen zo spoedig mogelijk na het mislukken van anticonceptie in de vruchtbare dagen. De Stichting Anticonceptie Nederland maakt het sinds 1 september 2003 mogelijk om een gratis recept op naam te downloaden vanaf haar website. Dit voorkomt vertraging bij de aflevering en is kostenbesparend. Inmiddels zijn ca. 1000 recepten gedownload. De meeste recepten worden aangevraagd wegens de acute noodzaak, maar ook werden recepten op voorhand uitgedraaid om in geval van nood snel over de morningafter pil te kunnen beschikken. De recepten worden zonder problemen door de apotheek afgeleverd. Slechts 25 keer werd door de apotheek achteraf -na aflevering- nog een origineel recept nagevraagd. We gaan door met deze actie totdat de receptplicht in Nederland zal zijn afgeschaft.

Prijsvergelijking hormonale en intra-uteriene middelen van anticonceptie

Aangezien per 1 januari 2004 de anticonceptiemiddelen niet meer door het ziekenfonds worden vergoed voor 21-jarigen en ouder is op de website een prijsvergelijking gemaakt van de bijzonder betrouwbare hormonale en intra-uteriene middelen van anticonceptie: >>> De hormonale middelen zijn berekend naar dagprijs. Ook bij de intra-uteriene middelen is een dagprijs berekend, waarbij uitgegaan is van het nog steeds betaald worden door het ziekenfonds van het bezoek, dat aan de arts gebracht moet worden om de middelen in te brengen en te controleren. Bovendien is hier uitgegaan van de maximaal volgens de registratie toegestane gebruiksduur.

home copyright disclaimer privacy